ALIĜU / KONTAKTU NIN
Aliĝ-Informoj
Kontakto-Formularo
Nomo
Retadreso
Skribu vian komenton
Sendu
Adreso:
E. Doerfler
Via del Ghirlandaio 18/1
34138 Trieste, Italia 

Aliĝkotizo
17 eŭroj jare (aŭ 15 eŭroj jare por membroj en ekssocialismaj kaj socialismaj landoj)

Kiel kaj al kiu pagi?
Al UEA-konto de ELF-AREK - kodo:  elfx-r  indikante “por ELF-AREK” kaj nepre vian nomon!al prezidantino Elda DOERFLER:

Banco Posta
IBAN IT35 R076 0102 2000 0001 7452 996
BIC: BPPIITRRXXX